Terug

Privacy Policy

Privacybeleid AllesVoorOren.nl
https://www.allesvoororen.nl

Over ons privacybeleid
AllesVoorOren.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij
nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de
informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens
nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten
dienstverlening van AllesVoorOren.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is
08/11/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande
versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze
gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met
derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en
hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot
de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor
privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan,
welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware

LightSpeed
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van
onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft
toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit
gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben
gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen
bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik
van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software,
er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht
voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te
verbeteren.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres
nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze
website is verzonden ziet u de
‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door
MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën
die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht
voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader
daarvan informatie met derden te delen.

Gmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze
partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en
corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons
postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

MultisafePay
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij
gebruik van het platform van MultisafePay. MultisafePay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens
en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultisafePay heeft passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
MultisafePay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te
verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. MultisafePay
deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit)
persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn
eveneens van toepassing op de onderdelen van MultisafePay's dienstverlening waarvoor zij derden
inschakelen. MultisafePay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen
is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via
WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt
deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur
publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met
u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een
review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze
gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening
derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven
genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij
maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor
noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt
deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat
PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter
beschikking.

Facturatie en boekhouden

Exact Online
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de
diensten van Exact Online. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking
tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw
persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact Online is tot geheimhouding
verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Online gebruikt uw persoonsgegevens
niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Marktplaats.nl
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit
platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons.
Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw
gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens
te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

EasyAds
Via dit platform een bestelling plaatst dan deelt EasyAds uw bestel- en persoonsgegevens met
ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen  verlies en ongeoorloofd gebruik.


Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat
het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij
gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij
gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te
nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld,
anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze
derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of
een eed of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan AllesVoorOren.nl op grond van een wettelijke verplichting worden
gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van
overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen
ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren
totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons
aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke
administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze
gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben
echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht
hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten
met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u
hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel
sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons
reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of
bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden
een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in
de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde
het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij
uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een
kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben,
onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking
doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op
uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een
bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als
uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat
de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een
verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen
30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in
opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid
kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door of in opdracht van AllesVoorOren.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij
onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw
bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken
aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het
recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.
Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van
mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en
regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en
delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets
interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze
informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-
diensten en producten.


Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld
in deze privacyverklaring.

Wij maken gebruik van het advertentie platform van EasyAds en Adcrowd.


Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u
echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze
waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan
per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens

AllesVoorOren.nl
Leonard Bernsteinhof 3
1628TT Hoorn Nederland
T (0229 755134
E [email protected]


Contactpersoon voor privacyzaken
Dimitri Joosten

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    AllesVoorOren.nl 9.1 / 10 - 5787 Reviews @ WebwinkelKeur
    Deze website maakt gebruik van cookies Cookie Voorkeuren instellen