Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Privacy Policy

  Cookievoorkeuren instellen

  Over ons privacybeleid
  AllesVoorOren.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij
  nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de
  informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens
  nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
  Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten
  dienstverlening van AllesVoorOren.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is
  08/11/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande
  versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze
  gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met
  derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en
  hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot
  de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

  Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor
  privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

  Over de gegevensverwerking
  Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan,
  welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


  Webwinkelsoftware

  LightSpeed
  Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van
  onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft
  toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit
  gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben
  gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen
  bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik
  van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software,
  er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht
  voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

   

  E-mail en mailinglijsten
  Reloadify
  Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Reloadify. Reloadify zal uw naam en e-mailadres
  nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze
  website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door Reloadify beveiligd opgeslagen. Reloadify maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Reloadify behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

  Gmail
  Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze
  partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en
  corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons
  postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

  Payment processors
  MultisafePay
  Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij
  gebruik van het platform van MultisafePay. MultisafePay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens
  en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultisafePay heeft passende
  technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
  MultisafePay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te
  verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. MultisafePay
  deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit)
  persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.
  Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn
  eveneens van toepassing op de onderdelen van MultisafePay's dienstverlening waarvoor zij derden
  inschakelen. MultisafePay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen
  is toegestaan.

  Beoordelingen
  WebwinkelKeur
  Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via
  WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt
  deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur
  publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met
  u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een
  review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze
  gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft
  passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
  WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening
  derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven
  genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
  toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

  U kunt zich eenvoudig afmelden voor toekomstige reviewverzoeken door op de afmeldlink in de beoordelingsmail te klikken.

  Verzenden en logistiek
  PostNL
  Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij
  maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor
  noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt
  deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat
  PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter
  beschikking.

  Facturatie en boekhouden
  Exact Online
  Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de
  diensten van Exact Online. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking
  tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw
  persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact Online is tot geheimhouding
  verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Online gebruikt uw persoonsgegevens
  niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

  Externe verkoopkanalen
  Marktplaats.nl
  Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit
  platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons.
  Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw
  gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens
  te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

  EasyAds
  Via dit platform een bestelling plaatst dan deelt EasyAds uw bestel- en persoonsgegevens met
  ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen  verlies en ongeoorloofd gebruik.


  Doel van de gegevensverwerking
  Algemeen doel van de verwerking
  Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat
  het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij
  gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij
  gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te
  nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld,
  anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze
  derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of
  een eed of wettelijke verplichting.


  Automatisch verzamelde gegevens
  Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
  dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
  besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
  Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
  In voorkomende gevallen kan AllesVoorOren.nl op grond van een wettelijke verplichting worden
  gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van
  overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen
  ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


  Bewaartermijnen
  Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren
  totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons
  aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke
  administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze
  gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben
  echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht
  hebben vervaardigd.

  Uw rechten

  Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten
  met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u
  hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel
  sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons
  reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of
  bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden
  een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
  administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in
  de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde
  het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij
  uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


  Inzagerecht

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
  persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
  onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw
  verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een
  kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben,
  onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. Rectificatierecht
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
  persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking
  doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op
  uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een
  bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


  Recht op beperking van de verwerking
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw
  persoon of daartoe
  herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als
  uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat
  de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


  Recht op overdraagbaarheid
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
  persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een
  verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen
  30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
  bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in
  opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid
  kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
  koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


  Recht van bezwaar en overige rechten
  U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
  persoonsgegevens door of in opdracht van AllesVoorOren.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij
  onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw
  bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken
  aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het
  recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.
  Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van
  mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


  Cookies
  Google Analytics
  Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
  “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
  bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en
  regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en
  delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets
  interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze
  informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-
  diensten en producten.


  Cookies van derde partijen
  In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld
  in deze privacyverklaring.

  Wij maken gebruik van het advertentie platform van EasyAds en Adcrowd.


  Wijzigingen in het privacybeleid

  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u
  echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze
  waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan
  per e-mail op de hoogte.


  Contactgegevens

  AllesVoorOren.nl

  AllesVoorOren.nl
  Tomatenmarkt 52A
  1681PH Zwaagdijk-Oost The Netherlands
  T +31 (0)229 755134
  E [email protected]


  Contactpersoon voor privacyzaken
  Dimitri Joosten

  Deze website maakt gebruik van cookies. Cookie Voorkeuren instellen